Legal Notice

Právne informácie 

Tieto právne informácie sú určené pre všetkých návštevníkov a používateľov webových stránok prevádzkovaných na adrese www.snowsun.sk a sú platné od 21.12.2017.

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom webových stránok snowsun.sk je Interaktívna Komunikačná Agentúra - X Visible.

Upozornenie
Vstupom na tieto webové stránky, ich prehliadaním alebo používaním potvrdzujete a zároveň sa zaväzujete tieto právne informácie v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím tieto webové stránky.

Používanie stránok
Prevádzkovateľ webových stránok umožňuje prezeranie týchto webových stránok iba na informatívne, osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

Publikovanie informácií a materiálov na týchto webových stránkach neznamená, že sa týmto poskytujú práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa webových stránok nie je povolené z nich kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie informácií a materiálov z týchto webových stránok v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia.

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok použitia informácií a materiálov, publikovaných na týchto webových stránkach je potrebné konzultovať s ich prevádzkovateľom.

Právna zodpovednosť
Informácie publikované na týchto webových stránkach sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke produktov prevádzkovateľa webových stránok, ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú len informatívny charakter a prevádzkovateľ webových stránok nezodpovedá za ich obsah, autorstvo, vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

Prevádzkovateľ webových stránok nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie.

Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na webové stránky alebo iné webové stránky akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

V prípade, ak návštevníkom tejto webovej stránky i akejkoľvek inej webovej stránky dôjde k zisteniu porušenia či len podozrenia týkajúceho sa porušenia autorských a iných práv duševného vlastníctva prevádzkovateľa, návštevníka alebo účastníka tretej strany, je návštevník tejto web stránky povinný bezodkladne potom, čo takáto skutočnosť nastane, a to výhradne len písomne v elektronickej forme, informovať výlučne prevádzkovateľa tejto webovej stránky na emailovú adresu „legal@xvisible.sk“ a to o všetkých zisteniach a skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na takéto porušenia.

Obchodné informácie
Záväzky a povinnosti prevádzkovateľa webových stránok v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne medzi zmluvnými vzťahmi jeho klientov a partnerov na základe ktorých sa poskytujú. Taktiež internými všeobecnými obchodnými podmienkami a cenami, ktoré nie sú publikovanými na týchto webových stránkach.

Design & Programming

Proudly made © by

X Visible

Interactive Communication Agency

Foto copyrights

  • Snowsun
  • Istockphoto
  • Depositphotos